Khám phá sự vượt trội” là mục tiêu cho sứ mệnh phục vụ giáo dục chung tay bảo vệ thiên tài của VMIT VIETNAM

Khám phá sự vượt trội” là mục tiêu cho sứ mệnh phục vụ giáo dục chung tay bảo vệ thiên tài của VMIT VIETNAM.Tự hào và vinh dự cắm lá cờ đầu tiên cho ngành sinh trắc học vân tay nước Việt Nam. Nay đã trên 10 năm khai phá, giữ vững và hoàn thiện…