Trang chủ / Điều khoản và bảo mật

Điều khoản và bảo mật

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

1.1 Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của VMIT. VMIT có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ  nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào  mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

 1.2 Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của VMIT . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VMIT.

 2. Loại trừ trách nhiệm:

2.1 Liên kết giữa các Website của VMIT và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website của VMIT. VMIT không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.

2.2 Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong Website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng Website.

2.3 Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành.

2.4 Việc sử dụng những thông tin và nội dung trên Website  có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập và sử dụng nào.

Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với VMIT được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do VMIT cung cấp.

3. Bảo mật thông tin 

3.1 Phía VMIT cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến đối tác và khách hàng của VMIT.

3.2 VMIT có toàn quyền sử dụng những thông tin của Người sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VMIT.

VMIT – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRE